نور

سامانه جشنواره های ستاد اقامه نماز
*** زمان اعلام نتایج مرحله استانی جشنواره فجر تا فجر 22 بهمن ماه
*** زمان اعلام نتایج مرحله کشوری جشنواره فجر تا فجر 17 اسفند ماه
موضوعات شرکت در جشنواره

محورها

بخش علمی و پژوهشی

بخش فرهنگی و هنری

بخش ادبی

با همکاری

با تشکر ویژه از همکاران گرامی