جوایز دومین دوره جشنواره سراسری ادبی و هنری نماز با عنوان فجر تا فجر

 

ردیف قالب ها نفرات جوایز نقدی اقدامات ترغیبی و تشویقی
1 رمان بلند نوجوانان اول 70,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی ، تبدیل به کتاب صوتی و خرید حق التألیف آثار حائز شرایط  
2 دوم 65,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی ، تبدیل به کتاب صوتی و خرید حق التألیف آثار حائز شرایط  
3 سوم 60,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی ، تبدیل به کتاب صوتی و خرید حق التألیف آثار حائز شرایط  
4 شایسته تقدیر 30,000,000 لوح تقدیر ، حمایت در ارتقاء کیفی 
5 مجموعه داستان کوتاه کودک یا نوجوان (حداقل 3 اثر) اول 50,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی ، تبدیل به کتاب صوتی و خرید حق التألیف آثار حائز شرایط  
6 دوم 45,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی ، تبدیل به کتاب صوتی و خرید حق التألیف آثار حائز شرایط  
7 سوم 40,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی ، تبدیل به کتاب صوتی و خرید حق التألیف آثار حائز شرایط  
8 شایسته تقدیر 20,000,000 لوح تقدیر ، حمایت در ارتقاء کیفی 
9 نمایش نامه نویسی اول 40,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و خرید اثر یا معرفی به مراجع ذی صلاح جهت تولید آثار حائز شرایط  
10 دوم 35,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و خرید اثر یا معرفی به مراجع ذی صلاح جهت تولید آثار حائز شرایط  
11 سوم 30,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و خرید اثر یا معرفی به مراجع ذی صلاح جهت تولید آثار حائز شرایط  
12 شایسته تقدیر 15,000,000 لوح تقدیر ، حمایت در ارتقاء کیفی 
13 فیلم نامه نویسی اول 60,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و خرید اثر یا معرفی به مراجع ذی صلاح جهت ساخت آثار حائز شرایط  
14 دوم 55,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و خرید اثر یا معرفی به مراجع ذی صلاح جهت ساخت آثار حائز شرایط  
15 سوم 50,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و خرید اثر یا معرفی به مراجع ذی صلاح جهت ساخت آثار حائز شرایط  
16 شایسته تقدیر 25,000,000 لوح تقدیر ، حمایت در ارتقاء کیفی
17 پویانمایی (اقتباسی) اول 100,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و نشر یا خرید آثار حائز شرایط در ظرفیت های مجازی و رسانه ملی
18 دوم 80,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و نشر یا خرید آثار حائز شرایط در ظرفیت های مجازی و رسانه ملی
19 سوم 60,000,000 دیپلم افتخار ، حمایت در ارتقاء کیفی و نشر یا خرید آثار حائز شرایط در ظرفیت های مجازی و رسانه ملی
20 شایسته تقدیر 30,000,000 لوح تقدیر ، حمایت در ارتقاء کیفی و نشر در ظرفیت های مجازی